A  NAPKELETI  BÖLCSEK

Midőn a kis jézus születettMúltak a napok, és Heródes Mikor végre a gonosz Heródesnek   Heródes halála után

 


TARTALOM

Midőn a kis jézus született,

egy ragyogó fényes csillag jelent meg az égen. Messze földön, amerről a nap fölkél, élt három bölcs király. Mikor ezek meglátták a csillagot, mindjárt tudták, hogy megszületett a Megváltó. Mert már régi jövendölés volt az, hogy ha a Megváltó születik, egy fényes csillag fog feltűnni az égen. A három bölcs tehát útnak indult, hogy fölkeressék a kis Jézust. Arra mentek, amerre a csillag volt. Addig mentek, míg Jeruzsálembe, a zsidóknak fővárosába érkeztek, melyben Heródes, a zsidók királya lakott. A bölcsek így kérdezősködtek:
- Hol van a zsidóknak most született királya? Mikor Heródes ezt meghallotta, nagyon megijedt, mert azt hitte, hogy Jézus az ő országában lesz király (pedig Jézus az Isten országának királya). De Heródes sem tudta, hogy hol született a Megváltó. Azért rögtön összehívta a papokat és írástudókat és megkérdezte őket. Ezek elővették a Szentírást, és azt olvasták benne, hogy a Megváltó Betlehemben születik.
Heródes ekkor magához hívatta a bölcseket és így szólt hozzájuk: 
- Menjetek Betlehembe, és ha megtaláltátok a gyermeket, üzenjétek meg, hogy én is elmenjek őt imádni. A gonosz Heródes azonban hazudott, mert ő nem imádni, hanem megölni akarta a kis Jézust. A három bölcs elindult Betlehem felé. Midőn odaérkeztek, a csillag éppen a szent család lakóhelye fölött ragyogott. Bementek, és csakugyan ott találták a kis Jézust édesanyja ölében. Leborultak tehát, átadták ajándékaikat (tömjént, aranyat és mirhát) és imádták az isteni Gyermeket.  

Múltak a napok, és Heródes

várva-várta, mikor jönnek már vissza a bölcsek. De azok nem jöttek, mert az Úristen álmukban megparancsolta nekik, hogy ne menjenek vissza Heródeshez. ők tehát más úton mentek haza.

Mikor végre a gonosz Heródesnek

elfogyott a türelme, katonákat küldött Betlehembe, hogy öljenek meg minden fiút, aki még nem kétéves. Azt gondolta, hogy köztük lesz a Jézuska is. A katonák csakugyan meg is ölték a szegény, kis ártatlanokat. De a kis Jézus nem volt közöttük, mert Józsefnek már előbb egy angyal jelent meg álmában és így szólt:
- Kelj föl! Vedd a Gyermeket és Anyját és fuss velük Egyiptomba.

József rögtön engedelmeskedett, és a szent család Egyiptomba menekült.

 
Heródes halála után

Jézus és szülei megint visszajöttek, de nem Betlehembe, hanem Názáretbe. Názáretben a kis Jézus csöndesen elvonulva élt szüleivel. Szelíd, kedves és jó gyermek volt; engedelmes és jámbor magaviseletével példát adott a város többi gyermekeinek, és mindenki nagyon szerette őt.

Jézus születése

Jézus megkezdi működését

Zsozírisz.hu